شورای پنجم

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پس از انتخابات تا شروع به کار شورا

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پیش از انتخابات ۹۶

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

الهام فخاری

الهام فخاری، روانشناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، متولد ۱۳۵۴درشهر اصفهان است.

  • اودارای  دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهراست. در انجمن روانشناسی ایران، انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران و جمعیت توسعه علمی ایران عضویت دارد و رییس منطقه تهران سازمان عدالت و آزادی است.او در زمان انتخابات سال ۹۶ مسئول روابط عمومی” شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان” بود و از همین طریق به لیست امید راه پیدا کرد.
  • فخاری، نماینده دوره پنجم شورای تهران، عضو  و نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراست.