بازدید آرش میلانی از دفتر پژوهش‌های تاریخی مدیریت شهری تهران و بیان لزوم تهیه‌ی تاریخچه‌ای از باغات شهر تهران در راستایِ حفظ و صیانت از آنها

دیدگاه‌تان را بنویسید