خیابان «مردم» برای اعتراض های مدنی تعیین شود(خبرگزاری مهر ۲ آبان ۱۳۹۶)

توسط ۳۰ دی ۱۳۹۶شورای شهر

بر اساس قانون ما آزادی تجمعات را داریم و بر همین مبنا روز گذشته تعدادی از معترضان به یک موسسه مالی در منطقه ۱۲ تجمع کردند.

گاهی این تجمع ها باعث محدودیت های ترافیکی می شود و بی نظمی ایجاد می کند.

درخواست ما از مجلس این است که با توجه به وجود خیابانی نام «مردم» و در کنار خانه ملت، حضور مردم در آنجا می تواند صورت بگیرد و این امکان فراهم شود که در بقیه نقاط شهر مشکل تردد ایجاد نشود.

#طرح

دیدگاه‌تان را بنویسید